חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ”ט-1969

מחפש עורך דין לגירושין ודיני משפחה (בכל הארץ)?
מלא פרטים בטופס יצירת קשר משמאל ועו”ד לגירושין יתקשר אליך עוד היום !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993
  1. (א)הגיש אדם נגד בן-זוגו קובלנה או תובענה אזרחית, בין שעילתן נולדה לפני נישואיהם ובין שנולדה בתקופת נישואיהם, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לעכב את תחילתו או המשכו של הדיון בקובלנה או בתובענה אם ראה לנכון לעשות כן בשל אחד מאלה:

(1)        בית משפט מוסמך אחר או בית דין מוסמך עושה אותה שעה, על-פי תביעה או בקשה שהוגשה לפני הגשת הקובלנה או התובענה האזרחית כאמור, להחזרת שלום הבית בין בני הזוג;

(2)        בית המשפט סבור שענינו של הקובל או התובע בקיום המשפט או בהמשכו אינו שקול כנגד הנזק לשלום הבית הצפוי מקיום המשפט או מהמשכו אותה שעה.

(ב)        עיכוב לפי סעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיקבע בית המשפט בהחלטתו ושלא תעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך מדי פעם את העיכוב לתקופה נוספת שיקבע ורשאי הוא בכל עת לבטל את העיכוב לכשימצא זאת לנכון.

(ג)         עיכב בית המשפט את הדיון כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי הוא להטיל על עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט”ו-19555, או על אדם אחר שהסכים לכך, לפשר בין בני הזוג בענין שהוא נושא הקובלנה או התובענה.

 

  1. חוק זה אינו גורע מהוראות חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי”ג-1953, או מכל סמכות של בית משפטעל-פי דין.
  2. בסעיף 18 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), סעיף קטן (א) בטל, וסעיף קטן (ב) יצויין כסעיף 18.

 

גולדה מאיר          יעקב ש’ שפירא                 שניאור שלמן שזר

ראש הממשלה      שר המשפטים                      נשיא המדינה

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים במידע, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין.