חוק גיל הנישואין, תש”י-1950

מחפש עורך דין לגירושין ודיני משפחה (בכל הארץ)?
מלא פרטים בטופס יצירת קשר משמאל ועו”ד לגירושין יתקשר אליך עוד היום !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993
  1. בחוק זה –

“נער” – גבר שלא מלאו לו שבע עשרה שנים;

“נערה” – אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים;

“נישואין” – כוללים קידושין; והפועל “נשא”, לכל בניניו, יתפרש לפי זה;

“עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין” – עובד סוציאלי שמונה בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, לעניין חוק זה.

  1. מי שעשה אחד מאלה –

(א)        נשא נערה או נשאה נער;

(ב)        ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של נערה או של נער;

(ג)         השיא נערה או נער שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו – דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

  1. (א)נערכו נישואין בניגוד לסעיף 2, והם תופסים לפי החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים – תשמש העובדה שהנישואין נערכו בניגוד לסעיף 2 עילת תביעה להתרתם בדרך של גט, או בדרך של פירוק קשר הנישואין, או בדרך אחרת, הכל לפי הוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים.

(ב)        תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין.

(ג)         הוגשה, שלא על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה נערה או למי שנישא בהיותו נער שמונה עשרה שנים תמימות, ועובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל – רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

(ד)        אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם –

(1)        הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאו להם תשע עשרה שנים תמימות; או

(2)        הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין, לפני שמלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות.

  1. בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה (א) של סעיף 2, יביא בית המשפט בחשבון, כגורם לקולא, את העובדות הבאות:

(א)        אותו אדם התיר או הסכים להתיר את קשר הנישואין, לפי דרישת בן זוגו, בהתאם להוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים;

(ב)        אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין, שניתן מאת בית משפט או מאת בית דין מוסמך.

  1. על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט לעניני משפחה לתת היתר –

(1)        לנישואי נערה – אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר לו ברצונה להינשא;

(1א)       לנישואי נער – אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו;

(2)        לנישואי נערה או נער – אם מלאו להם שש עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה.

5א.        בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הנערה או הנער או על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם או על ידי מי שמבקש להינשא להם.

5ב.        סעיף 2 לא יחול על נישואין שנערכו בהיתר לפי סעיף 5.

  1. פקודת החוק הפלילי, 1936, תתוקן כך:

(א)        בסעיף 182 –

(1)        הנקודתיים והמקף אחרי המלים “כל אדם” – יימחקו;

(2)        הסימן “(א)” בראשית פסקה (א) – יימחק;

(3)        במקום הנקודה- פסיק והמלה “או” בסוף פסקה (א) יבוא פסיק;

(4)        פסקות (ב) ו- (ג) – בטלות;

(ב)        סעיף 183 – בטל.

  1. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 

דוד בן-גוריון       פנחס רוזן                                            יוסף שפרינצק

ראש הממשלה      שר המשפטים                  יושב ראש הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים במידע, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין.