האם העברת נכסים בין בני זוג חייבת במס רכישה

עמ”ש (נצרת) 10-08 בי”מ מחוזי בשבתו כבי”מ לעניינים מנהליים

תקציר: האם העברת נכסים בשלמותם (כאן היה מדובר על חלקות קרקע בשפרעם) מבן זוג אחד לשני במסגרת הסכם שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה נכנס בגדר הפטור ממס רכישה ?

מינהל מיסוי מקרקעין קבע כי חל מס רכישה על ההעברה ועל קביעה זו הוגש ערר לבי”מ בשבתו כועדת ערר.

נפסק: אין לראות בהסכם הפשרה שהגיעו אליו בני הזוג כ”פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין”, מאחר ומטרתו היתה יישוב סכסוך בנושא רכוש במטרה לשמור על יחסים תקינים בין בני הזוג, ועל כן לא חל הפטור מכח סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. כמו כן לא ניתן להחיל פטור מכח סעיף 67(א) לחוק מאחר ולא מדובר על העברת חלק מסוים בין בני הזוג אלא העברת חלקות שלמות.

עם זאת, ניתנה גם דעת מיעוט שסברה כי הפטור בסעיף 67(א) כן חל גם כשמדובר בהעברת חלקות שלמות, מאחר ומדובר ברכוש משותף ולאור ס’ 5א לחוק יחסי ממון העוסק באיזון משאבים עקב קרע גם טרם הליך גירושין.

מחפש עורך דין לדיני משפחה בעפולה ?
מלא פרטים בטופס “צור קשר” משמאל ועו”ד לדיני משפחה בעפולה / נצרת יתקשר אליך !
באפשרותך גם להתקשר ישירות – 052-9771993

עמ”ש (נצרת) 10-08

הבעל דיווח למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת/ רכישת זכויות במקרקעין במספר חלקות קרקע בשפרעם, אשר בוצעה במסגרת הסכם פשרה שהעוררת ובעלה הגיעו אליו, במסגרת התדיינות ביניהם בבית המשפט לענייני משפחה, ואשר ניתן לו תוקף של פס”ד.

המינהל נתן פטור ממס שבח לפי ס’ 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בגין העברה ללא תמורה בין קרובי משפחה, לצד דרישת תשלום 1/3 ממס הרכישה לפי תקנה 200 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה). יש לשים לב כי במקרה זה לא נדונה כלל תקנה 21 המתייחסת אך ורק לדירת מגורים.

ס’ 62(א) לחוק קובע כי “מכירת זכות במקרקעין… ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיו פטורים ממס”

תקנה 20 קובעת כי “במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס

                                הרכישה הרגיל.

תקנה 21 קובעת כי “על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן- זוג

                               המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.

 

העוררת טענה כי לא מדובר במכירה כלל אלא מדובר בפסק דין הצהרתי ביחס לבעלות האשה ברכוש המשותף, ולחילופין מדובר בחלוקה שווה של הנכסים השייכים לשני בני הזוג ועל כן פטורה ממס רכישה לפי
ס’ 67(א) (1) לחוק קובע כי “על מכירת זכות במקרקעין, שהיא חלוקת מקרקעין בין כל בעליה המשותפים…
לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף… פטורה המכירה ממס
“.

 

המינהל דחה את הטענה מאחר ולגישתו לא מדובר היה בבעלות משותפת במקור על חלקות הקרקע.

 

בית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי לצורך קבלת הפטור בסעיף 67 נדרש לא רק כי במקור תהיה בעלות משותפת בנכסים, אלא כי מהות ההעברה תהיה ממצב בו לאחד הבעלים הייתה בעלות חלקית על חלק בלתי מסוים בנכס, ובעקבות ההעברה קיבל בעלות מלאה על חלק מסוים בנכס. שינוי כזה ייחשב כשינוי פורמלי, בעוד חלוקה ע”י העברת מספר נכסים לצד אחד ומספר אחר לצד שני משמעותה עריכת חליפין וזהו שינוי מהותי, החב במס רכישה.

 

העוררת אף טענה כי העסקה פטורה ממס רכישה מכח סעיף 4א לחוק הקובע כי “העברת זכויות בזכות במקרקעין…, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה…”, וזאת מאחר והעברת הזכויות נעשו במסגרת הסכם ממון אשר ניתן לו תוקף של פס”ד, אגב הליכים משפטיים של פירוד בין בני הזוג, על אף שלא נפרדו בהליך פורמלי של גירושין.

 

צוין כי הפטור בסעיף 4א לחוק אינו מתייחס לסוגיה אם בני הזוג חיים בנפרד אם לאו, אלא ספציפית אם העברת הזכויות במקרקעין נעשתה עפ”י פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין. עם זאת, הוכרה פסיקה שבנסיבות מתאימות יכיר בית המשפט בפירוד בפועל, גם ללא צו גירושין פורמלי, כמצב עליו יחולו הוראות מס שונות.

 

בית המשפט קבע כי במקרה הנדון, היה מדובר בהסכם ממון שמטרתו היתה ליישב את הסכסוכים ביניהם בנושא הרכוש ודווקא לשמור על יחסים תקינים ביניהם, ולא הסכם שמטרתו היתה גירושין או פירוד (פורמלי או מעשי), כך שפסק הדין שניתן ע”י בית המשפט לענייני משפחה לא ניתן אגב הליך גירושין כלל, ועל כן
נקבע כי העברת חלקות קרקע בין בני זוג שלא במסגרת פס”ד במהלך הליך גירושין, לא תוכר לפטור לפי ס’ 4א לחוק.

 

יצוין כי ניתנה גם דעת מיעוט בפסק הדין, הקובעת כי בניגוד לפרשנות דעת הרוב, כן ניתן להחיל את הפטור לפי סעיף 67 לחוק וגם חלוקת מקרקעין בין בני זוג מכח חוק יחסי ממון (סעיף 5א העוסק בזכות לאיזון משאבים בפקיעת הנישואין אם קיים קרע בין בני הזוג) תוכר כעילה לפטור בגין “חלוקת מקרקעין בין כל בעליה המשותפים”.

 

ניתן 27.01.2015

* יובהר כי התקציר לא נכתב ע"י העו"ד שייצג בתיק
יצוין כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים בחקיקה ובפסיקה, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני של עורך דין גירושים